مقایسه لیست

خرید 150 تا 200 متر
متری 4/300
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۹۰ متری فردوسی

تخت: 3

اپارتمان

manager

7 ماه پیش

متری 4/300

تخت: 3

اپارتمان

7 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 3/800
خرید 100 تا 150 متر

آپارتمان ۱۴۸ متری

تخت: 2

اپارتمان

manager

8 ماه پیش

متری 3/800

تخت: 2

اپارتمان

8 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

9 ماه پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

9 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

9 ماه پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

9 ماه پیش

خرید
2تومان/میلیارد

تخت: 3

ساختمان

manager

9 ماه پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 3

ساختمان

9 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1,2,4

ساختمان

manager

9 ماه پیش

1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1,2,4

ساختمان

9 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 3

manager

9 ماه پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 3

9 ماه پیش

خرید
2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

9 ماه پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

9 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

manager

9 ماه پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

9 ماه پیش