مقایسه لیست

خرید 150 تا 200 متر
متری 4/300
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۹۰ متری فردوسی

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 4/300

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 3/800
خرید 100 تا 150 متر

آپارتمان ۱۴۸ متری

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 ماه پیش

متری 3/800

تخت: 2

اپارتمان

3 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
4تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ازادگان

تخت: 3

اپارتمان

manager

5 ماه پیش

4تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

5 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 3/300
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۴۷ متری خ سعدی

تخت: 2

اپارتمان

manager

5 ماه پیش

متری 3/300

تخت: 2

اپارتمان

5 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
2تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۷ متری خ سعدی

تخت: 2

اپارتمان

manager

5 ماه پیش

2تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

5 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
6تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۲۰۰ متری خ باقری

تخت: 3

اپارتمان

manager

5 ماه پیش

6تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

5 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
470تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۴۱ متری

اپارتمان

manager

6 ماه پیش

470تومان/میلیون تومان

اپارتمان

6 ماه پیش

خرید
3تومان/میلیون تومان

تخت: 2 , 3 , 4

اپارتمان

manager

6 ماه پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 2 , 3 , 4

اپارتمان

6 ماه پیش

خرید 200 تا 250 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 200 تا 250 متر

اپارتمان ۲۴۵ متری خ طوبی

اپارتمان

manager

6 ماه پیش

3تومان/میلیون تومان

اپارتمان

6 ماه پیش