مقایسه لیست

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
2تومان/میلیارد

تخت: 3

ساختمان

manager

3 سال پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 3

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1,2,4

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1,2,4

ساختمان

3 سال پیش

خرید
2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2 , 3

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2 , 3

ساختمان

3 سال پیش

خرید
2تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

2تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
800تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1 ,2

ساختمان

manager

3 سال پیش

800تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1 ,2

ساختمان

3 سال پیش