مقایسه لیست

خرید
600تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

1 ماه پیش

600تومان/میلیون تومان

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
900تومان/میلیون تومان

تخت: 2,2 , 4

ساختمان

manager

1 ماه پیش

900تومان/میلیون تومان

تخت: 2,2 , 4

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
770تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

1 ماه پیش

770تومان/میلیون تومان

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
متری 4/5 میلیون

تخت: 2

ساختمان

manager

2 ماه پیش

متری 4/5 میلیون

تخت: 2

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
700تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 ماه پیش

700تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
950تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 ماه پیش

950تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 ماه پیش

خرید
متری 14 میلیون تومان

manager

4 ماه پیش

متری 14 میلیون تومان

4 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
1تومان
خرید بالای 250 متر

۳۷۵ شیخ تپه

تخت: 2

ساختمان

manager

4 ماه پیش

1تومان

تخت: 2

ساختمان

4 ماه پیش

خرید
950تومان

تخت: 3

ساختمان

manager

4 ماه پیش

950تومان

تخت: 3

ساختمان

4 ماه پیش