مقایسه لیست

خرید
600تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

5 ماه پیش

600تومان/میلیون تومان

ساختمان

5 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2,2 , 4

ساختمان

manager

5 ماه پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2,2 , 4

ساختمان

5 ماه پیش

خرید
770تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

5 ماه پیش

770تومان/میلیون تومان

ساختمان

5 ماه پیش

خرید
متری 4/5 میلیون

تخت: 2

ساختمان

manager

6 ماه پیش

متری 4/5 میلیون

تخت: 2

ساختمان

6 ماه پیش

خرید
800تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

6 ماه پیش

800تومان/میلیون تومان

ساختمان

6 ماه پیش

خرید
950تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

6 ماه پیش

950تومان/میلیون تومان

ساختمان

6 ماه پیش

خرید
متری 14 میلیون تومان

manager

8 ماه پیش

متری 14 میلیون تومان

8 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
1تومان
خرید بالای 250 متر

۳۷۵ شیخ تپه

تخت: 2

ساختمان

manager

8 ماه پیش

1تومان

تخت: 2

ساختمان

8 ماه پیش

خرید
950تومان

تخت: 3

ساختمان

manager

8 ماه پیش

950تومان

تخت: 3

ساختمان

8 ماه پیش