مقایسه لیست

خرید 150 تا 200 متر
متری 4/300
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۹۰ متری فردوسی

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 سال پیش

متری 4/300

تخت: 3

اپارتمان

2 سال پیش

خرید
410تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

410تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
500تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

500تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
700تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

700تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
950تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

950تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید

ساختمان

manager

3 سال پیش

ساختمان

3 سال پیش

خرید
890تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

890تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
750تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

750تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
650تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

650تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش