مقایسه لیست

خرید 150 تا 200 متر
متری 4/300
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۹۰ متری فردوسی

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 4/300

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
410تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

5 ماه پیش

410تومان/میلیون تومان

ساختمان

5 ماه پیش

خرید
500تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

6 ماه پیش

500تومان/میلیون تومان

ساختمان

6 ماه پیش

خرید
700تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

6 ماه پیش

700تومان/میلیون تومان

ساختمان

6 ماه پیش

خرید
950تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

6 ماه پیش

950تومان/میلیون تومان

ساختمان

6 ماه پیش

خرید

ساختمان

manager

6 ماه پیش

ساختمان

6 ماه پیش

خرید
890تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

6 ماه پیش

890تومان/میلیون تومان

ساختمان

6 ماه پیش

خرید
750تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

6 ماه پیش

750تومان/میلیون تومان

ساختمان

6 ماه پیش

خرید
650تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

6 ماه پیش

650تومان/میلیون تومان

ساختمان

6 ماه پیش