مقایسه لیست

manager

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

7 روز پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

7 روز پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

7 روز پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

7 روز پیش

خرید
2تومان/میلیارد

تخت: 3

ساختمان

manager

7 روز پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 3

ساختمان

7 روز پیش

خرید
1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1,2,4

ساختمان

manager

7 روز پیش

1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1,2,4

ساختمان

7 روز پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 3

manager

1 هفته پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 3

1 هفته پیش

خرید
2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

1 هفته پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

manager

1 هفته پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2 , 3

ساختمان

manager

1 هفته پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2 , 3

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
2تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

1 هفته پیش

2تومان/میلیون تومان

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
800تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1 ,2

ساختمان

manager

1 هفته پیش

800تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1 ,2

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
700تومان/میلیون تومان

تخت: 3

ساختمان

manager

1 هفته پیش

700تومان/میلیون تومان

تخت: 3

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
960تومان/میلیون تومان

تخت: 5

ساختمان

manager

1 هفته پیش

960تومان/میلیون تومان

تخت: 5

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2 , 4

ساختمان

manager

1 هفته پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2 , 4

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
3تومان/میلیارد

تخت: 2,5

ساختمان

manager

1 هفته پیش

3تومان/میلیارد

تخت: 2,5

ساختمان

1 هفته پیش

خرید

ساختمان

manager

1 هفته پیش

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

1 هفته پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

1 هفته پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

1 هفته پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2,3

ساختمان

manager

2 هفته پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2,3

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
700تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

2 هفته پیش

700تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
750تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

2 هفته پیش

750تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
متری 3

تخت: 2

ساختمان

manager

2 هفته پیش

متری 3

تخت: 2

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
510تومان/میلیون تومان
510تومان/میلیون تومان

2 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

2 هفته پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
900تومان/میلیون تومان

تخت: 4

ساختمان

manager

2 هفته پیش

900تومان/میلیون تومان

تخت: 4

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2,4

ساختمان

manager

3 هفته پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2,4

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

3 هفته پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

3 هفته پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

3 هفته پیش

خرید 150 تا 200 متر
4تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ازادگان

تخت: 3

اپارتمان

manager

4 هفته پیش

4تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

4 هفته پیش

خرید 100 تا 150 متر
2تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۴۷ متری خ سعدی

تخت: 2

اپارتمان

manager

1 ماه پیش

2تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

1 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
2تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۷ متری خ سعدی

تخت: 2

اپارتمان

manager

1 ماه پیش

2تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

1 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
5تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۲۰۰ متری خ باقری

تخت: 3

اپارتمان

manager

1 ماه پیش

5تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

1 ماه پیش

خرید
800تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

1 ماه پیش

800تومان/میلیون تومان

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
600تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

1 ماه پیش

600تومان/میلیون تومان

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

1 ماه پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
900تومان/میلیون تومان

تخت: 2,2 , 4

ساختمان

manager

1 ماه پیش

900تومان/میلیون تومان

تخت: 2,2 , 4

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
550تومان/میلیون تومان

تخت: 3,1

ساختمان

manager

1 ماه پیش

550تومان/میلیون تومان

تخت: 3,1

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
10تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

1 ماه پیش

10تومان/میلیون تومان

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
12تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

1 ماه پیش

12تومان/میلیون تومان

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
3تومان/میلیون تومان

تخت: 4

ساختمان

manager

1 ماه پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 4

ساختمان

1 ماه پیش

5تومان/میلیارد
5تومان/میلیارد

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
2تومان/میلیارد

ساختمان

manager

1 ماه پیش

2تومان/میلیارد

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
500تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

1 ماه پیش

500تومان/میلیون تومان

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
410تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

1 ماه پیش

410تومان/میلیون تومان

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
متری 6

ساختمان

manager

1 ماه پیش

متری 6

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

1 ماه پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

1 ماه پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

1 ماه پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
770تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

1 ماه پیش

770تومان/میلیون تومان

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
670تومان/میلیون تومان

تخت: 3

ساختمان

manager

2 ماه پیش

670تومان/میلیون تومان

تخت: 3

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
5تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 ماه پیش

5تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
900تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 ماه پیش

900تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
850تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 ماه پیش

850تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
470تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۴۱ متری

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

470تومان/میلیون تومان

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
3تومان/میلیون تومان

تخت: 2 , 3 , 4

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 2 , 3 , 4

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 200 تا 250 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 200 تا 250 متر

اپارتمان ۲۴۵ متری خ طوبی

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

3تومان/میلیون تومان

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 200 تا 250 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 200 تا 250 متر

اپارتمان ۲۴۵ متری خ اصغری

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
1تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۲۷ متری خ باکری

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

1تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
100تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

100تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
1تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

1تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۴۷ متری خ بند

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

3تومان/میلیون تومان

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
170تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

170تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۵ متری فضلای ۱

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
1تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

1تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید زیر 100 متر
1تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

1تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید زیر 100 متر
2تومان/میلیون تومان
خرید زیر 100 متر

اپارتمان ۹۹ متری خ امین

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

2تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید زیر 100 متر
300تومان/میلیون تومان
خرید زیر 100 متر

اپارتمان ۶۵ متری خ شورا

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

300تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
90تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

90تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
2تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۲۰ متری شیخ تپه

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

2تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
260تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

260تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۸۰ متری شیخ تپه

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۸۵ متری خ جهاد

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
2تومان/میلیون تومان

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

2تومان/میلیون تومان

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
410تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۶۴ متری خ جنوبی

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

410تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
متری 2/500
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۸۰ متری خ رودکی

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 2/500

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
1تومان/میلیارد

تخت: 4

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 4

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
750تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

2 ماه پیش

750تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

manager

2 ماه پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

2 ماه پیش

خرید 200 تا 250 متر
750تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

750تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 1/800
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۳ متری خ شهند

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 1/800

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 200 تا 250 متر
3تومان/میلیون تومان

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

3تومان/میلیون تومان

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 2/500
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۲۵ متری شیخ تپه

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 2/500

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
متری 460
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۶۵ متری خ صبا

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 460

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
2تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۲۰۰ متری خ مولوی

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

2تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
1504تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

1504تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 200 تا 250 متر
1تومان/میلیارد

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
1تومان/میلیارد

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
950تومان/میلیون تومان

تخت: 4

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

950تومان/میلیون تومان

تخت: 4

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
متری 4

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 4

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 200 تا 250 متر
3تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
متری 6
متری 6

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد
1تومان/میلیارد

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
750تومان/میلیون تومان
750تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
230تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

230تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
2تومان/میلیارد

تخت: 4

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 4

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
2تومان/میلیون تومان

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

2تومان/میلیون تومان

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
متری 2/800

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 2/800

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
متری 12
متری 12

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد
1تومان/میلیارد

ساختمان

2 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
متری5

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری5

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
400تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 ماه پیش

400تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
550تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

2 ماه پیش

550تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
6تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 ماه پیش

6تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
500تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 ماه پیش

500تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان خ ازادگان ۲

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 1/700
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۳ متری خ سعدی

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 1/700

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 200 تا 250 متر
940تومان/میلیون تومان
خرید 200 تا 250 متر

اپارتمان ۲۳۵ متری مولوی ۲

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

940تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
5تومان/میلیون تومان
خرید بالای 250 متر

اپارتمان ۲۶۰ متری پل قویون

تخت: 3 و4

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

5تومان/میلیون تومان

تخت: 3 و4

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
متری 4

تخت: 5

ساختمان

manager

2 ماه پیش

متری 4

تخت: 5

ساختمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 1/800

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 1/800

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
متری 4/5 میلیون

تخت: 2

ساختمان

manager

2 ماه پیش

متری 4/5 میلیون

تخت: 2

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1, 2, 2

ساختمان

manager

2 ماه پیش

1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1, 2, 2

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
350تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

2 ماه پیش

350تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

2 ماه پیش

13تومان/میلیارد
13تومان/میلیارد

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد