مقایسه لیست

manager

خرید
750تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

3 روز پیش

750تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

3 روز پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

manager

3 روز پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

3 روز پیش

خرید 200 تا 250 متر
750تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 روز پیش

750تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 روز پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 1/800
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۳ متری خ شهند

تخت: 3

اپارتمان

manager

4 روز پیش

متری 1/800

تخت: 3

اپارتمان

4 روز پیش

خرید 200 تا 250 متر
3تومان/میلیون تومان

اپارتمان

manager

4 روز پیش

3تومان/میلیون تومان

اپارتمان

4 روز پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 2/500
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۲۵ متری شیخ تپه

تخت: 2

اپارتمان

manager

4 روز پیش

متری 2/500

تخت: 2

اپارتمان

4 روز پیش

خرید 150 تا 200 متر
متری 460
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۶۵ متری خ صبا

تخت: 3

اپارتمان

manager

4 روز پیش

متری 460

تخت: 3

اپارتمان

4 روز پیش

خرید 150 تا 200 متر
2تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۲۰۰ متری خ مولوی

تخت: 3

اپارتمان

manager

4 روز پیش

2تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

4 روز پیش

خرید 100 تا 150 متر
1504تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

manager

4 روز پیش

1504تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

4 روز پیش

خرید 200 تا 250 متر
1تومان/میلیارد

تخت: 3

اپارتمان

manager

4 روز پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 3

اپارتمان

4 روز پیش

خرید 100 تا 150 متر
1تومان/میلیارد

تخت: 3

اپارتمان

manager

4 روز پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 3

اپارتمان

4 روز پیش

خرید بالای 250 متر
950تومان/میلیون تومان

تخت: 4

اپارتمان

manager

5 روز پیش

950تومان/میلیون تومان

تخت: 4

اپارتمان

5 روز پیش

خرید بالای 250 متر
متری 4

تخت: 3

اپارتمان

manager

5 روز پیش

متری 4

تخت: 3

اپارتمان

5 روز پیش

خرید 200 تا 250 متر
3تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

manager

5 روز پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

5 روز پیش

خرید
متری 6
متری 6

ساختمان

5 روز پیش

خرید
1تومان/میلیارد
1تومان/میلیارد

ساختمان

5 روز پیش

خرید
750تومان/میلیون تومان
750تومان/میلیون تومان

ساختمان

5 روز پیش

خرید 100 تا 150 متر
230تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

5 روز پیش

230تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

5 روز پیش

خرید بالای 250 متر
2تومان/میلیارد

تخت: 4

اپارتمان

manager

5 روز پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 4

اپارتمان

5 روز پیش

خرید 150 تا 200 متر
2تومان/میلیون تومان

اپارتمان

manager

6 روز پیش

2تومان/میلیون تومان

اپارتمان

6 روز پیش

خرید 150 تا 200 متر
متری 2/800

تخت: 3

اپارتمان

manager

6 روز پیش

متری 2/800

تخت: 3

اپارتمان

6 روز پیش

خرید
متری 12
متری 12

ساختمان

6 روز پیش

خرید
1تومان/میلیارد
1تومان/میلیارد

ساختمان

6 روز پیش

خرید 150 تا 200 متر
متری5

تخت: 3

اپارتمان

manager

6 روز پیش

متری5

تخت: 3

اپارتمان

6 روز پیش

خرید
400تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

6 روز پیش

400تومان/میلیون تومان

ساختمان

6 روز پیش

خرید
550تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

6 روز پیش

550تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

6 روز پیش

خرید
6تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

6 روز پیش

6تومان/میلیون تومان

ساختمان

6 روز پیش

خرید
500تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

6 روز پیش

500تومان/میلیون تومان

ساختمان

6 روز پیش

خرید 150 تا 200 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان خ ازادگان ۲

تخت: 3

اپارتمان

manager

6 روز پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

6 روز پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 1/700
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۳ متری خ سعدی

تخت: 3

اپارتمان

manager

7 روز پیش

متری 1/700

تخت: 3

اپارتمان

7 روز پیش

خرید 200 تا 250 متر
940تومان/میلیون تومان
خرید 200 تا 250 متر

اپارتمان ۲۳۵ متری مولوی ۲

تخت: 3

اپارتمان

manager

1 هفته پیش

940تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

1 هفته پیش

خرید بالای 250 متر
5تومان/میلیون تومان
خرید بالای 250 متر

اپارتمان ۲۶۰ متری پل قویون

تخت: 3 و4

اپارتمان

manager

1 هفته پیش

5تومان/میلیون تومان

تخت: 3 و4

اپارتمان

1 هفته پیش

خرید
متری 4

تخت: 5

ساختمان

manager

1 هفته پیش

متری 4

تخت: 5

ساختمان

1 هفته پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 1/800

اپارتمان

manager

1 هفته پیش

متری 1/800

اپارتمان

1 هفته پیش

خرید
متری 4/5 میلیون

تخت: 2

ساختمان

manager

1 هفته پیش

متری 4/5 میلیون

تخت: 2

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1, 2, 2

ساختمان

manager

1 هفته پیش

1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1, 2, 2

ساختمان

1 هفته پیش

خرید
350تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

1 هفته پیش

350تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

1 هفته پیش

13تومان/میلیارد
13تومان/میلیارد

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

2 هفته پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

2 هفته پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

2 هفته پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
320تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

2 هفته پیش

320تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
150تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 هفته پیش

150تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
700تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1 , 2

ساختمان

manager

2 هفته پیش

700تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1 , 2

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
750تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

2 هفته پیش

750تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
700تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 هفته پیش

700تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
700تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 هفته پیش

700تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
950تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 هفته پیش

950تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 هفته پیش

خرید

ساختمان

manager

2 هفته پیش

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
890تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 هفته پیش

890تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
متری 14

ساختمان

manager

2 هفته پیش

متری 14

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
750تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 هفته پیش

750تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
600تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 هفته پیش

600تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
800تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 هفته پیش

800تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
600تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

2 هفته پیش

600تومان/میلیون تومان

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

2 هفته پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
متری 5

ساختمان

manager

2 هفته پیش

متری 5

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
متری 2

تخت: 2

ساختمان

manager

2 هفته پیش

متری 2

تخت: 2

ساختمان

2 هفته پیش

خرید

2 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 هفته پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 هفته پیش

خرید 200 تا 250 متر
متری 3
خرید 200 تا 250 متر

اپارتمان تک واحدی

اپارتمان

manager

3 هفته پیش

متری 3

اپارتمان

3 هفته پیش

خرید

اپارتمان

manager

3 هفته پیش

اپارتمان

3 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 هفته پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
متری 7

ساختمان

manager

3 هفته پیش

متری 7

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
450تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 هفته پیش

450تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
متری 7

ساختمان

manager

3 هفته پیش

متری 7

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 هفته پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 هفته پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
متری 2

ساختمان

manager

3 هفته پیش

متری 2

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
متری 20

ساختمان

manager

3 هفته پیش

متری 20

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
متری 7

ساختمان

manager

3 هفته پیش

متری 7

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
متری 4

ساختمان

manager

3 هفته پیش

متری 4

ساختمان

3 هفته پیش

برای اجاره

ساختمان

manager

3 هفته پیش

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
متری 4/5

خوابگاه: 1U2

ساختمان

manager

3 هفته پیش

متری 4/5

خوابگاه: 1U2

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 3

ساختمان

manager

3 هفته پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 3

ساختمان

3 هفته پیش

3 هفته پیش

متری 7

تخت: 3,2

ساختمان

manager

3 هفته پیش

متری 7

تخت: 3,2

ساختمان

3 هفته پیش

خرید
متری 7

ساختمان

manager

3 هفته پیش

متری 7

ساختمان

3 هفته پیش

خرید 100 تا 150 متر
240تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۰ متری براعتی

تخت: 2

اپارتمان

manager

1 ماه پیش

240تومان

تخت: 2

اپارتمان

1 ماه پیش

خرید
متری 14 میلیون تومان

manager

1 ماه پیش

متری 14 میلیون تومان

1 ماه پیش

خرید
متری 4 میلیون تومان

زمین

manager

1 ماه پیش

متری 4 میلیون تومان

1 ماه پیش

خرید
2تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

1 ماه پیش

2تومان

تخت: 2

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
1تومان

تخت: 3

ساختمان

manager

1 ماه پیش

1تومان

تخت: 3

ساختمان

1 ماه پیش

خرید
750تومان

ساختمان

manager

2 ماه پیش

750تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید 200 تا 250 متر
متری 5 میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 5 میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
600تومان
خرید بالای 250 متر

۲۵۰ متری بهداری

تخت: 2

ساختمان

manager

2 ماه پیش

600تومان

تخت: 2

ساختمان

2 ماه پیش

خرید 200 تا 250 متر
1تومان

ساختمان

manager

2 ماه پیش

1تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
900تومان
خرید بالای 250 متر

ساختمان ۲۰۰ متری سعدی

ساختمان

manager

2 ماه پیش

900تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
1تومان
خرید بالای 250 متر

ساختمان ۳۰۰ متری

تخت: 2,4

ساختمان

manager

2 ماه پیش

1تومان

تخت: 2,4

ساختمان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
1تومان

ساختمان

manager

2 ماه پیش

1تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
1تومان
خرید بالای 250 متر

ساختمان ۲۷۰ متری

ساختمان

manager

2 ماه پیش

1تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
1تومان
خرید بالای 250 متر

ساختمان ۲۹۵ متری شیخ تپه

تخت: 3

ساختمان

manager

2 ماه پیش

1تومان

تخت: 3

ساختمان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
1تومان
خرید بالای 250 متر

۳۷۵ شیخ تپه

تخت: 2

ساختمان

manager

2 ماه پیش

1تومان

تخت: 2

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
1تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

2 ماه پیش

1تومان

تخت: 2

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
600تومان

باغ

manager

2 ماه پیش

600تومان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
متری 3 میلیون
خرید بالای 250 متر

اپارتمان ۵۳۰ متری

تخت: 5

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 3 میلیون

تخت: 5

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
950تومان

تخت: 3

ساختمان

manager

2 ماه پیش

950تومان

تخت: 3

ساختمان

2 ماه پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 1/800
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۱۷ متری

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 1/800

تخت: 2

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
320تومان

ساختمان

manager

2 ماه پیش

320تومان

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
1تومان

تخت: 2,2,1

ساختمان

manager

2 ماه پیش

1تومان

تخت: 2,2,1

ساختمان

2 ماه پیش

متری 1/200 میلیون

تخت: 3

ساختمان

manager

2 ماه پیش

متری 1/200 میلیون

تخت: 3

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
متری 6 میلیون

تخت: 4

ساختمان

manager

2 ماه پیش

متری 6 میلیون

تخت: 4

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
متری 2 میلیون

تخت: 2,3

ساختمان

manager

2 ماه پیش

متری 2 میلیون

تخت: 2,3

ساختمان

2 ماه پیش

خرید بالای 250 متر
متری 3/300
خرید بالای 250 متر

۲۶۵ متری مولوی ۲

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 3/300

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید 150 تا 200 متر
متری 2/500
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان بهنق ۱

تخت: 3

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری 2/500

تخت: 3

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
3تومان

تخت: 3

ساختمان

manager

2 ماه پیش

3تومان

تخت: 3

ساختمان

2 ماه پیش

خرید
متری3,300میلیون تومان

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری3,300میلیون تومان

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
900تومان

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

900تومان

اپارتمان

2 ماه پیش

ویژه
خرید 200 تا 250 متر
900تومان/ میلیون
خرید 200 تا 250 متر

۲۲۰ متری فارابی ۲

استان آذربایجان غربی، 24، پل میان‌گذر دریاچه ارومیه، ایران

خوابگاه: 1,2,2

خانه شهری, ساختمان, ویلا

manager

2 ماه پیش

900تومان/ میلیون

خوابگاه: 1,2,2

خانه شهری, ساختمان, ویلا

2 ماه پیش

خرید
580تومان

باغ

manager

2 ماه پیش

580تومان

2 ماه پیش

خرید
680تومان

ویلا

manager

2 ماه پیش

680تومان

2 ماه پیش

خرید
1تومان

ویلا

manager

2 ماه پیش

1تومان

2 ماه پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ویلا

manager

2 ماه پیش

1تومان/میلیارد

2 ماه پیش

خرید
2تومان

تخت: 4

ویلا

manager

3 ماه پیش

2تومان

تخت: 4

ویلا

3 ماه پیش