مقایسه لیست

manager

خرید 150 تا 200 متر
متری 4/300
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۹۰ متری فردوسی

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 4/300

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 3/800
خرید 100 تا 150 متر

آپارتمان ۱۴۸ متری

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 3/800

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
2تومان/میلیارد

تخت: 3

ساختمان

manager

3 سال پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 3

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1,2,4

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1,2,4

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 3

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 3

3 سال پیش

خرید
2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2 , 3

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2 , 3

ساختمان

3 سال پیش

خرید
2تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

2تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
800تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1 ,2

ساختمان

manager

3 سال پیش

800تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1 ,2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
800تومان/میلیون تومان

تخت: 3

ساختمان

manager

3 سال پیش

800تومان/میلیون تومان

تخت: 3

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2 , 4

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2 , 4

ساختمان

3 سال پیش

خرید
3تومان/میلیارد

تخت: 2,5

ساختمان

manager

3 سال پیش

3تومان/میلیارد

تخت: 2,5

ساختمان

3 سال پیش

خرید

ساختمان

manager

3 سال پیش

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2,3

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2,3

ساختمان

3 سال پیش

خرید
700تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

700تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
750تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

750تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
متری 3

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

متری 3

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
650تومان/میلیون تومان
650تومان/میلیون تومان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
950تومان/میلیون تومان

تخت: 4

ساختمان

manager

3 سال پیش

950تومان/میلیون تومان

تخت: 4

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2,4

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2,4

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید 150 تا 200 متر
4تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ازادگان

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

4تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 3/300
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۴۷ متری خ سعدی

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 3/300

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
2تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۷ متری خ سعدی

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

2تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 150 تا 200 متر
6تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۲۰۰ متری خ باقری

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

6تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید
متری 4

ساختمان

manager

3 سال پیش

متری 4

ساختمان

3 سال پیش

خرید
600تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

600تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2,2 , 4

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2,2 , 4

ساختمان

3 سال پیش

خرید
700تومان/میلیون تومان

تخت: 3,1

ساختمان

manager

3 سال پیش

700تومان/میلیون تومان

تخت: 3,1

ساختمان

3 سال پیش

خرید
10تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

10تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
12تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

12تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
بروز

تخت: 4

ساختمان

manager

3 سال پیش

بروز

تخت: 4

ساختمان

3 سال پیش

5تومان/میلیارد
5تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
2تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 سال پیش

2تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
500تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

500تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
410تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

410تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
770تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

770تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
750تومان/میلیون تومان

تخت: 3

ساختمان

manager

3 سال پیش

750تومان/میلیون تومان

تخت: 3

ساختمان

3 سال پیش

خرید
5تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

5تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
950تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

950تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
900تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

900تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
470تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۴۱ متری

اپارتمان

manager

3 سال پیش

470تومان/میلیون تومان

اپارتمان

3 سال پیش

خرید
3تومان/میلیون تومان

تخت: 2 , 3 , 4

اپارتمان

manager

3 سال پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 2 , 3 , 4

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 200 تا 250 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 200 تا 250 متر

اپارتمان ۲۴۵ متری خ طوبی

اپارتمان

manager

3 سال پیش

3تومان/میلیون تومان

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 200 تا 250 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 200 تا 250 متر

اپارتمان ۲۴۵ متری خ اصغری

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 2/200
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۲۷ متری خ باکری

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 2/200

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
100تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

100تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
1تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1

اپارتمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۴۷ متری خ بند

اپارتمان

manager

3 سال پیش

3تومان/میلیون تومان

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
170تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

170تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
4تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۵ متری فضلای ۱

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

4تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
1تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید زیر 100 متر
1تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید زیر 100 متر
2تومان/میلیون تومان
خرید زیر 100 متر

اپارتمان ۹۹ متری خ امین

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

2تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید زیر 100 متر
300تومان/میلیون تومان
خرید زیر 100 متر

اپارتمان ۶۵ متری خ شورا

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

300تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید
90تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

90تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
2تومان/میلیون تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۲۰ متری شیخ تپه

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

2تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
260تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

260تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 150 تا 200 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۸۰ متری شیخ تپه

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 150 تا 200 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۸۵ متری خ جهاد

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 150 تا 200 متر
410تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۶۴ متری خ جنوبی

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

410تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 150 تا 200 متر
متری 2/500
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۸۰ متری خ رودکی

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 2/500

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

3 سال پیش

خرید 200 تا 250 متر
750تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

750تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 1/800
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۳ متری خ شهند

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 1/800

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 200 تا 250 متر
3تومان/میلیون تومان

اپارتمان

manager

3 سال پیش

3تومان/میلیون تومان

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 3
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۲۵ متری شیخ تپه

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 3

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 150 تا 200 متر
متری 4/100
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۱۶۵ متری خ صبا

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 4/100

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 150 تا 200 متر
2تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان ۲۰۰ متری خ مولوی

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

2تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 5/500

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 5/500

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 200 تا 250 متر
1تومان/میلیارد

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
1تومان/میلیارد

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید بالای 250 متر
920تومان/میلیون تومان

تخت: 4

اپارتمان

manager

3 سال پیش

920تومان/میلیون تومان

تخت: 4

اپارتمان

3 سال پیش

خرید بالای 250 متر
متری 6

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 6

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 200 تا 250 متر
5تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

5تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید
متری 6
متری 6

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد
1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
750تومان/میلیون تومان
750تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
230تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

manager

3 سال پیش

230تومان/میلیون تومان

تخت: 2

اپارتمان

3 سال پیش

خرید بالای 250 متر
متری 7

تخت: 4

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 7

تخت: 4

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 150 تا 200 متر
3تومان/میلیون تومان

اپارتمان

manager

3 سال پیش

3تومان/میلیون تومان

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 150 تا 200 متر
متری 2/800

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 2/800

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید
متری 12
متری 12

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد
1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید 150 تا 200 متر
متری5/5

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری5/5

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید
650تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

650تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
650تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

650تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
6تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

6تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
500تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

500تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید 150 تا 200 متر
3تومان/میلیون تومان
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان خ ازادگان ۲

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

3تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 1/700
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۳ متری خ سعدی

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 1/700

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید 200 تا 250 متر
940تومان/میلیون تومان
خرید 200 تا 250 متر

اپارتمان ۲۳۵ متری مولوی ۲

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 سال پیش

940تومان/میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 سال پیش

خرید بالای 250 متر
5تومان/میلیون تومان
خرید بالای 250 متر

اپارتمان ۲۶۰ متری پل قویون

تخت: 3 و4

اپارتمان

manager

3 سال پیش

5تومان/میلیون تومان

تخت: 3 و4

اپارتمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 5

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 5

ساختمان

3 سال پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 1/800

اپارتمان

manager

3 سال پیش

متری 1/800

اپارتمان

3 سال پیش

خرید
متری 4/5 میلیون

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

متری 4/5 میلیون

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1, 2, 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1, 2, 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
350تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

350تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

13تومان/میلیارد
13تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

3 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

3 سال پیش

خرید
320تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

320تومان/میلیون تومان

تخت: 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
150تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

150تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
700تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1 , 2

ساختمان

manager

3 سال پیش

700تومان/میلیون تومان

خوابگاه: 1 , 2

ساختمان

3 سال پیش

خرید
800تومان/میلیون تومان

ساختمان

manager

3 سال پیش

800تومان/میلیون تومان

ساختمان

3 سال پیش

خرید
700تومان/میلیون تومان