مقایسه لیست

بسته های عضویت

۴ ستون

تومان

 • دوره زمانی:
 • ملک:
 • آگهی های ویژه:

پلاس

۹.۹۹تومان

 • دوره زمانی: ۲ هفته ها
 • ملک: ۲۰
 • آگهی های ویژه: ۲

پرمیوم

۱۵.۹۹تومان

 • دوره زمانی: ۲ ماه ها
 • ملک: ۱۰۰
 • آگهی های ویژه: ۲۵

طلایی

۵۹.۹۹تومان

 • دوره زمانی: ۱ سال
 • ملک: آگهی نامحدود:
 • آگهی های ویژه: ۱۰۰

بسته های عضویت

۳ ستون

استاندارد

۱.۹۹تومان

 • دوره زمانی: ۱۰ روزها
 • ملک: ۲
 • آگهی های ویژه: ۲

پلاس

۹.۹۹تومان

 • دوره زمانی: ۲ هفته ها
 • ملک: ۲۰
 • آگهی های ویژه: ۲

پرمیوم

۱۵.۹۹تومان

 • دوره زمانی: ۲ ماه ها
 • ملک: ۱۰۰
 • آگهی های ویژه: ۲۵

بسته های عضویت

۲ ستون

استاندارد

۱.۹۹تومان

 • دوره زمانی: ۱۰ روزها
 • ملک: ۲
 • آگهی های ویژه: ۲

پلاس

۹.۹۹تومان

 • دوره زمانی: ۲ هفته ها
 • ملک: ۲۰
 • آگهی های ویژه: ۲