مقایسه لیست

خرید 100 تا 150 متر
متری 3/800
خرید 100 تا 150 متر

آپارتمان ۱۴۸ متری

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 سال پیش

متری 3/800

تخت: 2

اپارتمان

2 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

2 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

2 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

ساختمان

manager

2 سال پیش

1تومان/میلیارد

ساختمان

2 سال پیش

خرید
2تومان/میلیارد

تخت: 3

ساختمان

manager

2 سال پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 3

ساختمان

2 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1,2,4

ساختمان

manager

2 سال پیش

1تومان/میلیارد

خوابگاه: 1,2,4

ساختمان

2 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 3

manager

2 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 3

2 سال پیش

خرید
2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

manager

2 سال پیش

2تومان/میلیارد

تخت: 2

ساختمان

2 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

manager

2 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 4

ساختمان

2 سال پیش

خرید
1تومان/میلیارد

تخت: 2 , 3

ساختمان

manager

2 سال پیش

1تومان/میلیارد

تخت: 2 , 3

ساختمان

2 سال پیش